Kasetsinn Co.,Ltd Tel. : +66 2 314-4842  Mobile. : +66 91-780-7100  Fax. : +66 2 314-4843

หน้าแรก | ความเป็นมา | การบริหาร | เว็บบอร์ด | แกลลอรี่ | ติดต่อเรา
Kasetsinn Co.,Ltd
 
การบริหาร

           เนื่องจากเป็นบริษัท เกษตรสิน จำกัด ที่เกิดจากการรวมตัวของญาติมิตร บริษัทฯ จึงมีการดำเนินงานในรูปของบริษัทในครอบครัว โดยจัดตั้งคณะกรรมการจากบรรดาผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่านต่างก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริหารงานโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ชุดแรกประกอบด้วย

1.      คุณหลวงสุรการบรรณสิทธิ์  ประธานกรรมการ
2.      คุณอุทัย  แสงรุจิ กรรมการผู้จัดการ
3.      คุณสด  กูรมะโรหิต กรรมการ
4.      คุณอุดม  แสงรุจิ  กรรมการ
5.      คุณสดสุข  กาญจนาคม กรรมการ
6.      คุณบรรจง  จูฑะเตมีย์ กรรมการ
7.      คุณสงัด  พหลเวชช์ กรรมการ

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบันประกอบด้วย

1.      คุณพงศธร  แสงรุจิ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2.      คุณธีระ  เกษร ผู้จัดการฝ่ายพัทยา
3.      คุณนรเชษฐ์  แสงรุจิ กรรมการฝ่ายการเงิน
4.      คุณพิชัย  บูรพวงศ์ กรรมการ
5.      คุณถนอมพงษ์  ปฐมศักดิ์ กรรมการ
6.      คุณฐิติยา  บัวทรัพย์    กรรมการ
7.      คุณวิริยา  ลาภพรหมรัตน กรรมการ
8.      คุณธพ  จันทรประเสริฐ กรรมการ
 

สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ จดทะเบียนตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 55/2  ซอยศูนย์วิจัย 2  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310

Copyright 2013 © kasetsinn.com  All Rights Reserved. Powered by Thaiweb.